Adana 3. İstihdam ve İnsan Kaynakları Etkinliği 23-24 Ekim 2014 tarihinde Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.

IMG-20141009-WA0007 IMG-20141008-WA0026

20 kez okundu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun 50. maddesi gereğince hazırlanıp, 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği”ne göre, 18-27 Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara’da Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

2014/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 18-27 Ekim 2014

* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 1 Eylül 2014

* Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 22 Eylül 2014

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

a) 3568 sayılı Kanun’un 4. maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak,

b) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak,

c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir.

16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre, Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı,

konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet savcılığından veya e-devlet üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, (son 6 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi (son 6 ay içinde alınmış),

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (son 6 ay içinde alınmış.),

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi),

Please generate and paste your ad code here. If left empty, the default referral ads will be shown on your blog.

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirkülerinin aslı yada noter onaylı örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; adayın işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin SMMM/YMM Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, adayın işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9. maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7, 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7, 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),

Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.

Anılan Yönetmeliğin 23.maddesine göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders başına 115,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.150,00 TL ödeyeceklerdir. Sınav bedeli, Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenecektir.

Sınav Bedelinin Ödeneceği Bankalar ve Hesap Numaraları;

* İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,

* ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 059,

* Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi 16000 140,

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler.

Daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına katılıp da başarılı olamayan adayların, başvuru için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneğini http://www.tesmer.org.tr adresimizden edinilebilirler.)

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru günü mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınav yeri ve programı; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin http://www.tesmer.org.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır.

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

7 kez okundu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

DENETÇİ YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

14/09/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği’nin ikinci kısmında yer alan hükümler kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığına 25 adet Denetçi Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcısı sayıları, sınava katılabilecek aday sayısı, gruplara uygulanacak KPSS puan türleri ile asgari puan bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Öğrenim Durumu  Kadro Sayısı Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı Puan Türü Puanı

1. Grup
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
15
300
KPSS P109
70

2. Grup
Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji ve Sosyoloji
8
160
KPSS P3
70

3. Grup
Bilgisayar Mühendisliği
2
40
KPSS P4
70

 

I – SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji, Sosyoloji ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Yazılı sınavın yapılacağı 19/10/2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (19/10/1979 tarihinden sonra doğanlar)

d) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

e) ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından;

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olanlar için; KPSSP109 puan türünden 70 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda: en yüksek puan sıralamasına göre ilk 300 kişi içerisinde bulunmak (300 üncü adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler),

Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden mezun olanlar için; KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda: en yüksek puan sıralamasına göre ilk 160 kişi içerisinde bulunmak (160 ıncı adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler),

Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için; KPSSP4 puan türünden 70 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda: en yüksek puan sıralamasına göre ilk 40 kişi içerisinde bulunmak (40 ıncı adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler),

f) Süresi içinde başvurmuş olmak,

Yarışma sınavına, alanlar itibariyle ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması ya da gruplar için öngörülen sayıda başarılı adayın olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir. Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav Ücreti

Yazılı yarışma sınavına katılmaya hak kazanan ve Bakanlık internet sayfasında isimleri yayımlanan adaylar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Merkez Şubesi TR31 0001 2009 1940 0006 0000 66 IBAN Nolu hesabına 50 TL sınav ücreti yatıracaklardır.

Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

II – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 18/08/2014-29/08/2014 tarihleri arasında www.aile.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda dolduracaklardır. Başvuru formuna diploma veya mezuniyet belgesinin ve varsa denklik belgesinin bir örneği elektronik ortamda eklenecektir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar 05 Eylül 2014 tarihinde Bakanlık internet sayfasında duyurulacaktır.

Yazılı Sınava Çağrılacak Adaylardan İstenecek Belgeler

Yazılı yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar, 09-19 Eylül 2014 tarihleri arasında (en geç 19 Eylül 2014 günü saat 18.00′e kadar);

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Sınav başvuru formu, (Bakanlığımızın www.aile.gov.tr internet adresinde yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu internet ortamında eksiksiz şekilde doldurulmalı ve çıktısı alınarak imzalanmalıdır.)

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Başkanlıkça onaylı örneği,

e) İki adet vesikalık fotoğraf,

f) Sınav ücreti dekontu (dekont üzerinde başvuru yapan adayın adı soyadı ve TC kimlik numarasının bulunması gerekmektedir.)

ile birlikte Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10 A Blok Çankaya/ANKARA adresindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yazılı sınavı kazanacak adaylardan sözlü sınava girmeden önce istenecek belgeler ayrıca belirtilecektir.)

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Denetim Hizmetleri Başkanlığınca da onaylanabilecektir.

Bakanlığın 20 Kat Aday Çağırma Zorunluluğunun Bulunmaması:

Başvuruların internet ortamında alınmasından sonra yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilenlerden, giriş şartlarını taşımadığı yazılı sınav öncesi anlaşılanlar sınava katılamazlar. Bakanlık ilan edilen boş kadro sayısının 20 katı adayı çağırmak zorunda olmadığından, bu aşamada yazılı sınava katılamayacağı kararlaştırılan adayların yerine yeni aday çağırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir durumun ortaya çıkması, ilk değerlendirme sonucu sınava katılmaya hak kazanamayan diğer adaylar için sınava katılma hakkı doğurmayacaktır.

III – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav;

I – Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için;

1) Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel esaslar, temel haklar ve hürriyetler), İdare Hukuku (Genel esaslar, idarî yargı, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), İdari Yargı Usul Hukuku (Genel esaslar), Ceza Hukuku (Genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar), Medeni Hukuk (Genel esaslar ve aile hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar).

2) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, İktisat Teorisi, Güncel Ekonomik Sorunlar

3) Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, Kamu Gelirleri ve Giderleri, Bütçe,

4) Muhasebe: Genel Muhasebe,

II – Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve Sosyoloji bölümlerinden mezun olanlar için;

1) Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, 2) Çocuk, Kadın ve İnsan Hakları ve Hukuku, 3) Sosyal Politika ve Planlama, 4) Psikoloji Biliminde Yaklaşım ve Yöntemleri, 5) Eğitimde Rehberlik, 6) Davranış Bozuklukları, 7) Çocuk Gelişimi ve Sosyal Politikalar, 8) Gelişim Psikolojisi, 9) Aile Sosyolojisi, 10) Sosyal Psikoloji, 11) Öğrenme Psikolojisi, 12) Anayasa hukuku, medeni hukuk ve idare hukukunun genel esasları ve güncel ekonomik sorunlar.

III – Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için;

Kesikli Matematiksel Yapılar, Bilgisayar Yapısı, Mantıksal ve Sayısal Tasarım, Bilgisayar Programlama, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Veri Yönetimi, Mikroişlemciler, Bilgisayar Mimarisi, İşletim Sistemleri, Veri Tabanı Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Temel Elektrik Devreleri ve Elektronik, Yazılım Mühendisliği, Veri İletişimi,

Konularından seçilmek suretiyle yapılacaktır. Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. Sınavda tam puan 100 dür. Yazılı sınavda başarılı olmak için;

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için alınacak puanın en az 70 olması ve yazılı sınav puan sonuçlarına göre yapılan başarı sıralamasında 60 aday içerisinde bulunulması (yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da başarılı sayılır),

Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve Sosyoloji bölümlerinden mezun olanlar için alınacak puanın en az 70 olması ve yazılı sınav puan sonuçlarına göre yapılan başarı sıralamasında 32 aday içerisinde bulunulması (yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da başarılı sayılır),

Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için alınacak puanın en az 70 olması ve yazılı sınav puan sonuçlarına göre yapılan başarı sıralamasında 8 aday içerisinde bulunulması (yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da başarılı sayılır),

gerekmektedir.

IV – SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü, 19 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınava girilecek yer ve saati gösteren Sınav Giriş Belgeleri www.aile.gov.tr internet sayfasından temin edilecektir. Yazılı sınava gelen adayların, yanlarında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

 

24 kez okundu

İçişleri Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı koruma memuru alımı için düğmeye basıldı. İlk etapta 28 bin 500 koruma memuru alınacak.

Daha sonra bu sayı 50 bini bulacak. Koruma memurları önemli devlet binaları hassas bölge ve noktalarda görev yapacak. Ayrıca hizmetin gerektirdiği kişi koruma işi de bu görevliler de olacak. Bunun yanında stadyumlar, spor müsabakaları sınavlar, konser, toplantı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu kapalı ve açık etkinliklerde de koruma memurları görev başında olacak.

GENİŞ YETKİLER OLACAK

Emniyet teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı içerisinde bulunacak olan koruma memurları da diğer polisler gibi üniformalı ve silahlı olarak görev yapacak. Ayrıca bu görevliler sivil olarak da hizmet verebilecek. Koruma memurları polise verilen, durdurma, kimlik sorma, kontrol, arama, yakalama, olay yerini ve delilleri koruma, muhafaza altına alma, silah ve zor kullanma yetkilerine de sahip olacak.

6 YILDA POLİS OLMA İMKANI VAR

-En az lise mezunu olanlar koruma memuru olacak.

-25 yaşından gün almayanlar başvurabilecek.

-Atanacaklar 4 ay süreyle koruma memurluğu eğitimi alacak.

-Eğitim süresince masraflar devletçe karşılanacak.

-Koruma memurluğu kadrolarına atanacaklar, beş yıl süreyle başka kurumlara naklen atanamayacak.

-En az altı yıl süreyle koruma görevi yapanlar kıdemli koruma memur olabilecek.

-Polisliğe geçiş imkanı da bulunacak.

-Lisans mezunu olanlardan en az bir yıl süreyle kıdemli koruma memuru olanlar polis memuru olabilecek.

-Bunlara ait kontenjanlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunca belirlenecek.

-Kadroda ağırlık taşraya verilecek.

Kaynak: TAKVİM

199 kez okundu

fuar

19-20 Aralıkta Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı yapılacak olan Adana İstihdam ve Kariyer Etkinliğine Davet ediyoruz.

73 kez okundu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatı ile 81 il müdürlüğü dışında, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE), Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (TPE) ve Türkiye Şeker Kurumu gibi bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla birlikte ülkemizin bilim, sanayi ve teknoloji alanında kalkınmasından, gelişiminden ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının sağlanmasından ve sanayi alanında stratejilerin geliştirilmesi ile uygulamalarının izlenip yönlendirilmesinden sorumlu olup Bakanlık müfettişleri de bütün bu alanlarla ilgili olarak rehberlik yapmak amacıyla teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmektedirler.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Genel İdari Hizmetleri sınıfından 8’inci dereceli kadrolara atama yapmak üzere sosyal bilim alanında eğitim veren ve 10.09.2011 tarihli, 28050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra 29.11.2013 tarihli, 28836 sayılı Resmi Gazete’de değişiklikleri yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınavla toplam 12 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1. Yazılı sınav:

1.1 – Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ocak 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavın hangi adres ve saatte yapılacağı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecektir.

1.2 – Sözlü sınav ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/B, Tandoğan-ANKARA adresinde yapılacak olup adayların hangi tarih, saat ve yerde sınava girecekleri yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra ayrıca Bakanlık internet sayfasından duyurulacaktır.

2.1. Sınava katılmak isteyenlerde aranacak şartlar:

Giriş sınavına katılabilmek için:

2.1.1. 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2.1.2. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2.1.3. 1 Ocak 2014 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 tarihinden daha sonra doğanlar),

2.1.4. Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak veya engelli olmamak,

2.1.5. Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak,

2.1.6. 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan A Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavlarındaki KPSSP51 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

gerekir.

2.2. Sınava kabul edilecek aday sayısı:

Sınava müracaat eden adayların, yukarıda belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP51 puan türü başarı sırasına göre; açıktan atama yapılacak 12 müfettiş yardımcısı kadro sayısının 20 katı olarak toplam 240 aday yazılı sınava davet olunacaktır. KPSSP51 başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün/ay/yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir. Buna rağmen durumun yine eşit olması halinde son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.

2.3. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda belirtilen Bakanlık hizmet binalarının kapıları (Ana Bina: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7. Km. 2151. Cadde No: 154 06510 Çankaya/ANKARA; Ek Bina: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B 06570 Tandoğan-ANKARA) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı internet (http://teftis.sanayi.gov.tr/) sayfasından duyurulacak olup ayrıca adaylara posta yolu ile bildirimde bulunulmayacaktır.

3. Yazılı sınava giriş başvurusu:

Sınava giriş başvurusu ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresine şahsen veya posta ile 20.12.2013 tarihi saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.

4. Sınava müracaat sırasında istenen belgeler;

Sınava girmek isteyenler;

4.1.1. Aday başvuru formu (http://teftis.sanayi.gov.tr/ adresinden veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA adresinden temin edilebilir.),

4.1.2. İki fotoğraf,

4.1.3. İlgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı büro personelince aslı görülüp doğruluğu kontrol edilerek onaylanan Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi,

4.1.4. Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı onaylı sureti ile,

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

4.2. Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgilerin kaydedilmesi gerekmekte olup başvuru formu örneği http://teftis.sanayi.gov.tr/ internet adresinden ya da ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA’ adresinden temin edebilecektir.

5. Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılacak, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

6.1. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet sayfasında 06.01.2014 tarihinde duyurulacak ve bu duyuruda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilecektir.

6.2. Ayrıca Sınav Giriş Belgeleri, adayların bizzat müracaatları ile 08.01.2014’den itibaren 10.01.2014 tarihi saat 17.00’ye kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının “GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA” adresinden alınabilecek olup AYRICA adayların adreslerine postalanmayacaktır.

6.3. Adaylar sınava gelirken, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi ile yanlarında bulunduracakları yeteri sayıda kurşun kalem ve silgi getireceklerdir.

7. Sınavın şekli, sınav grup ve konuları ile puan ağırlıkları:

Yazılı sınav konularının tamamının veya bir kısmının test olarak uygulanması Sınav Komisyonunun takdirinde olup sınavda yabancı dil bölümünden soru yöneltilmeyecektir. Müfettiş Yardımcılığı sürecini başarı ile tamamlayanların Müfettişliğe atanmaları sırasında yabancı dil ile ilgili olarak yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 45’inci maddesi uyarınca hareket edilecektir.

7.1. Yazılı Sınav aşağıdaki Sınav Grup ve konularından yapılacaktır.

a) İktisat grubu (100 tam puan)

1) Makro ve Mikro İktisat,

2) Uluslararası İktisat,

3) Para, Banka ve Kredi,

4) İşletme İktisadı.

b) Maliye grubu (100 tam puan)

1) Maliye Politikası,

2) Vergi Kanunlarının Esasları,

3) Kamu Gelir ve Giderleri,

4) Bütçe.

c) Muhasebe grubu (100 tam puan)

1) Genel Muhasebe,

2) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

ç) Hukuk grubu (100 tam puan)

1) Anayasa Hukuku, (T.C. Anayasasının Genel Esasları, Mali ve Ekonomik Hükümleri),

2) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı),

3) Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya),

4) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

5) Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Malvarlığına Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi ve Sanayiye İlişkin Suçlar, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar),

6) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Hükümler, Soruşturma).

d) Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği (grup içindeki ağırlıklı puanı 100).

7.2. Yazılı sınavın başarılması; Yazılı sınava giren adaylardan her sınav gurubundan en az 50 puan almak şartıyla 7.1. maddede yer alan sınav gruplarına göre hesaplanacak not ortalaması 70 puan ve üzeri olan adaylar yazılı sınavı başarmış sayılacaktır.

8. Sonuç ilanı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayısı:

8.1. Yazılı sınavda başarı gösteren en yüksek puanlı adaydan başlamak ve ataması yapılacak kadro sayısının beş katına kadar olmak üzere; en fazla 60 aday sözlü sınava davet olunacaktır.

8.2. Yazılı sınav sonuçları 24 Ocak 2014 tarihi saat 17.00’ye kadar açıklanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden, Bakanlığın GMK Bulvarı 128/B adresindeki ek bina kapısında ilan edilecek olup bu ilan tebliğ yerine geçecektir.

8.3. Sözlü sınava girecek adayların başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilecek ve ayrıca (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden de duyurulacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaklardır.

9. Sınav sonucuna itiraz edilmesi:

Adaylar, sonuçların 8.2. maddede belirtilen şekilde ilan yoluyla tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı ve sözlü sınav sonuçları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına itiraz edebilecekler ve itiraz tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından sonuçlandırılarak adreslerine bildirilecektir.

10. Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav için istenecek belgeler:

10.1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,

10.2. 4,5×6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,

10.3. Kendi el yazısı ile yazılmış meslek veya işleri, eğitim durumu, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten özgeçmişi.

10.4. Varsa yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belge ya da Başkanlıkça onaylı sureti.

11. Sözlü sınav konuları ve sözlü sınavın başarılması:

11.1. Sözlü sınava girmeyi hak eden adaylara yazılı sınav konu guruplarından sorular yöneltilecek olup ayrıca; adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, sözlü sınav notu belirlenecektir.

11.2. Sözlü sınav notu ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar sözlü sınavda başarılı sayılacaktır.

12. Müfettiş yardımcılığı yazılı ve sözlü giriş sınavının kazanılması:

12.1. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinden ayrı ayrı başarılı olanların ortalama puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere en fazla atanacak aday sayısı kadar kişi asıl ve yine başarı sırasına göre en fazla bir o kadarı da yedek olarak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmış sayılacaktır.

12.2. Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notunun eşitliği halinde yaşı küçük olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanacaktır.

13. Sözlü sınavı kazanan adaylardan istenecek bilgi ve belgeler:

13.1. Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,

13.2. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan,

13.3. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan.

14. Yedek adaylar arasından atama yapılması:

14.1. Adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içerisinde ayrılanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

15. İlk defa atanacak Müfettiş Yardımcılarının görev merkezi:

15.1. Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna atanan adayların mesleğe giriş teorik eğitimleri tamamlandıktan sonra; 4 tanesi İstanbul Grup Başkanlığı, 2 tanesi İzmir Grup Başkanlığı ve diğerleri de Ankara’da görevlendirilebileceklerdir.

15.2. İstanbul ve İzmir Gruplarında görevlendirilecek Müfettiş Yardımcılarının bu yerlere atanmaları, teorik eğitimleri tamamlandıktan sonra Başkanlıkça uygun görülen tarihte yapılacaktır.

16. Adayların bilgi ve beyanları ile ilgili yasal sorumlulukları:

Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edileceği gibi, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekler ve haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca adaylar, sınava müracaat sırasında bu maddede belirtilen bir hususun meydana gelmesi halinde hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını Başvuru Formu ile taahhüt edeceklerdir.

Not: 04 Aralık 2013 tarihli, 28841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı” ilan metni yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

36 kez okundu

STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7’ nci dereceden 5 adet, 8’inci dereceden 5 adet olmak üzere toplam 10 adet stajyer kontrolör kadrosuna atama yapılmak üzere, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından “Stajyer Kontrolör Giriş Sınavı” yapılacaktır.

1- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

A) Öğrenim ve KPSS puanı itibariyle

Sınava katılabilmek için; En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP53 puan türünden asgari 85 (seksen beş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak stajyer kontrolör sayısının beş katı (5×10=50) aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

B) Diğer şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Stajyer kontrolör sınavına daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak,

ç) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile engelli bulunmamak,

d) Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden stajyer kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak.

2 – BAŞVURU TARİHİ ŞEKLİ VE YERİ:

Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 18/12/2013 tarihinden itibaren 03/01/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru (03/01/2014) tarihinin mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 08/01/2014 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 09-10/01/2014 tarihlerinde, mesai saatleri içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş Belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

3 – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru formu,

b) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafın biri Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.),

d) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi çıktısı.

4 – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

1 – Adaylar aşağıda yer alan öğrenim dalları itibariyle belirtilen konularda klasik olarak yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların tabi tutulacağı sınav konu ve alt konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası

2) Medenî Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku)

3) İdare Hukuku

4) İdari Yargı

5) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

b) İktisat:

1) Mikro İktisat

2) Makro İktisat

3) Uluslararası İktisat

4) Türkiye Ekonomisi

c) İşletme:

1) İşletme Temel Kavramlar

2) İşletme Yönetimi

3) Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi

ç) Maliye:

1) Kamu Maliyesi

2) Maliye Politikası

3) Bütçe

d) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler:

1) Siyaset Bilimi

2) Siyasi Tarih

3) Türk Dış Politikası

e) Genel Muhasebe,

f) Genel kültür, genel yetenek,

g) Yabancı dil.

2 – Yapılan yazılı sınavından en az yetmiş puan alan adaylar, yukarıda öğrenim dalları itibariyle belirtilen konulardaki bilgi düzeyleri ile birlikte hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zekâ ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

5 – SINAV YERİ VE TARİHİ:

1 – Yazılı Sınavı: Sınav yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesi www.kulturturizm.gov.tr aracılığıyla duyurulacak olup, sınav sonuçları da aynı internet adresinden ilan edilecektir. Yazılı sınavı kazananlara, sözlü sınava davet edilmek üzere yazılı olarak bildirimde de bulunulacaktır.

2 – Sözlü Sınav: Sınav yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesi www.kulturturizm.gov.tr aracılığıyla duyurulacaktır.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

6 – ATANACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER;

Yapılan (yazılı ve sözlü) sınavda başarılı olanlardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış (Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile özürlü bulunmadığı ifadeli) sağlık kurulu raporu,

b) Erkek adaylardan askerlik görevini yaptığını veya tecilli veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

c) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

ç) Adayın kendi el yazısıyla yazılmış, kendisi hakkında bilgi alınabilecek en az iki kişinin adı, soyadı ve adreslerini de içeren detaylı özgeçmişi,

d) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form (3 nüsha).

Giriş sınavını kazananların, yukarıdaki belgeleri, başarılı olduğunun bildirilmesini müteakip 15 gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri şarttır. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyenlerin atamaları yapılmaz.

Süresinde belgelerini ibraz eden adayların stajyer kontrolörlüğe atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

Sınav başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7 – DEĞERLENDİRME:

1 – Her cevap kâğıdı sınav komisyonunca her sınav konusu için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonu üyelerince verilen notların aritmetik ortalamasını alınır.

Adayların yazılı sınavında başarılı sayılabilmeleri için her sınav konusundan 100 üzerinden 50 puandan az olmamak kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları şarttır.

2 – Sözlü sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

3 – Sözlü sınavda, Sınav Kurulu üyelerince her adaya ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için, 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

4 – Yazılı-sözlü sınav puanın aritmetik ortalamasının giriş sınavı başarı notunu oluşturur. En az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

5 – Giriş sınavı puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek aday tercih edilir.

6 – Yazılı sınavını ve sözlü sınavı kazanmış olmak kazanılmış hak sayılmaz.

8 – GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Giriş sınavını kazananların listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Giriş sınavını kazanan stajyer kontrolör adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlan olunur.

15 kez okundu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce

SONDÖR, KUYUCU, GALERİCİ VE TÜNELCİLER İÇİN YETERLİK BELGESİ SINAVLARI YAPILACAKTIR

167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü’nün 9. maddesi gereğince yeraltısuyu işlerinde çalışacak sondör, kuyucu, galerici ve tünelciler için 2014 yılında aşağıda belirtilen tarih ve sınav merkezlerinde yeterlik belgesi sınavları yapılacaktır.

               

SINAV MERKEZİ      DSİ 2. Bölge MüdürlüğüİZMİR Tesisleri          

SINAV TARİHİ          21-24 OCAK 2014      

SINAV SAATİ             09:00            

SON BAŞVURU TARİHİ    17 OCAK 2014

SINAV MERKEZİ      DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ESKİŞEHİR Tesisleri

SINAV TARİHİ          18-21 MART 2014     

SINAV SAATİ             09:00            

SON BAŞVURU TARİHİ    14 MART 2014

 

Yeterlik Belgesi Sınavına girmek isteyenler evraklarını son başvuru tarihi mesai bitimine kadar sınavın yapılacağı Bölge Müdürlüğü’nde veya DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınava katılabilmek için gerekli şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1 – Türk vatandaşı olmak,

2 – En az ilkokul mezunu olmak (Okul veya Noter onaylı diploma sureti) ,

3 – Yeraltısuları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık durumunu gösteren 2014 yılı içinde alınmış sağlık raporu,

4 – Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl, ikinci sınıf belge alacaklar için ise en az 4 yıl, belge almak istedikleri branşta bilfiil çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum veya firmadan alınmış onaylı hizmet belgesi veya onaylı bonservis belgesi,

5 – Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6 – 4 adet vesikalık fotoğraf,

7 – DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılmış; hangi branşta sınava girmek istediğini, ikametgah adresini ve sabıka kaydı beyanını belirten dilekçe.

Not: Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır bulununuz.

Yazışma Adresi   :  DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS. Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA

Telefon                :  (0312) 4178300/2126

 

70 kez okundu

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 50 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup

Hukuk Fakültesi mezunlarından                                                                          10 kişi

Siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri

mezunlarından                                                                                                      10 kişi

 

2. Grup

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarından             10 kişi

Bilgi Belge Yönetimi Bölümü mezunlarından                                                      10 kişi

İstatistik Bölümü mezunlarından                                                                            3 kişi

Şehir Plancısı Bölümü mezunlarından                                                                   3 kişi

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarından                                                          2 kişi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarından                                     2 kişi

                                                                                                                   ____________

                                                                              GENEL TOPLAM :              50 kişi

1 – YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

1. Gruptan sınava katılabilmek için;

- En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları mezunlarından, Hukuk Fakültesinden (KPSSP103) puan türünden asgari 85; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinden, (KPSSP53) puan türünden asgari 85 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

2. Gruptan sınava katılabilmek için;

- En az dört yıllık eğitim veren Bilgi Belge Yönetimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İstatistik, Şehir Plancısı, İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarından, İstatistik Bölümünden (KPSSP25) puan türünden asgari 85; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgi Belge Yönetimi, Şehir Plancısı ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden (KPSSP8) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, şartı aranır.

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak her bir uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Bakanlıkça öngörülen sayıda başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2 – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, birinci maddede belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 06/01/2014 Pazartesi gününden itibaren 22/01/2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ancak, posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması, başka bir ifadeyle Bakanlık kayıtlarına girmiş olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlığa ulaşan/kayıtlarına giren başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 24/01/2014 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

- ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi çıktısı,

- Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noterce ya da Bakanlıkça onaylanmış örneği,

- İki adet vesikalık fotoğraf (4.5×6 cm. ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafın biri Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.),

- Başvuru formu,

4 – SINAVIN ŞEKLİ:

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar,

a) Genel kültüre ve genel yeteneğe, üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine, bakanlığın görev alanına ait bilgilere, yabancı dile ilişkin konulardaki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Mesleki Bilginin Alt Konuları:

1. Gruptan Sınava Girecekler için:

Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Maliye Politikası, Türk Vergi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku.

2. Gruptan Sınava Girecekler için:

Bilgi Belge Yönetimi için: Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş, Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri, Kütüphane Otomasyonu, Bilgi Merkezlerinin Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Dizinleme Teknikleri, Bilgi Merkezi Kurma ve Geliştirme, Sınıflama Sistemleri, Osmanlıca, Osmanlıca Gramer.

Şehir Plancısı için: Türkiye ve Dünyada Planlama Tarihi, Planlama Modelleri, Kent Ekonomisi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası, İmar Mevzuatı, Planlama Süreci, Ulaşım Planlaması, Çevresel Planlama, Kentsel Tasarım, Bölge Planlama.

İnşaat Mühendisliği için: Genel Malzeme Bilimi, Ölçme Bilgisi, Yapı Malzemeleri, Mukavemet, Zemin Mekaniği, Hidromekanik, Yapı Statiği, Betonarme.

İstatistik için: Genel İstatistik, Matematiksel İstatistik, Olasılık Hesapları.

Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği için: Bilgisayar Programlama, Dosya Organizasyonu, İşletim Sistemleri, Mikroişlemciler, Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Sistemleri, Veri İletişimi, Bilgisayar Ağları.

Elektrik Elektronik Mühendisliği İçin: Mühendislik matematiği, elektrik devreleri, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek gerilim tekniği, güç iletim ve dağıtım sistemleri, elektromekanik enerji dönüşümü, devre analizi, sayısal sistemler, elektromanyetik alan teorisi, sistem modelleme ve kontrol.

5 – DEĞERLENDİRME:

Adaylar, sınav kurulu tarafından 4 üncü maddenin (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Adayların, uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Yarışma sınavında, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Sınavda başarılı olup bildirimde belirtilen sürede gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan boşalan/atama yapılamayan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar veya yeni bir sınav yapılmaması halinde en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

6 – SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

7 – YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma sınavını kazananların listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

17 kez okundu

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Resmi Gazete’de yer alan duyurusunda belirtildiğine göre, 1500 personel alımı için yapılacak sınava 7- 8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavındaki (KPSS) KPSS40, KPSS54 ve KPSS57 puan türlerinden 75 puan ve üzerinde puan alanlar girebilecek. Başvurular, 10 Haziran 2013 tarihinde başlayıp 21 Haziran 2013 saat 17.30′da sona erecek.

13 Temmuz 2013 Tarihinde Yapılacak Olan Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanına ait başvuru bilgileri için tıklayınız…

14 kez okundu